Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki handlowe (OWH) Translingodirect

1. Preambuła
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunki umowne między dostawcą usług Translingodirect, zwanym dalej „Dostawcą”, a jego klientami. Mają one zastosowanie do wszystkich rodzajów usług tłumaczeniowych świadczonych przez usługodawcę, w tym tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i wszystkich innych usług oferowanych w ramach działalności gospodarczej usługodawcy.

2 Przedmiot umowy i zakres zastosowania
(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie usług tłumaczeniowych zawieranych między Usługodawcą a Klientem.
(2) Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe klienta, nawet jeśli są znane, nie stają się częścią umowy, chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona na piśmie.

3 Zawarcie umowy i złożenie zamówienia
(1) Umowa zostaje zawarta, gdy dostawca przyjmie zlecenie tłumaczenia od klienta. Akceptacja może nastąpić w formie pisemnej lub tekstowej.
(2) Klient jest zobowiązany do dostarczenia tekstu do tłumaczenia w całości i w czytelnej formie, a także wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zlecenia.

4 Zakres usług, realizacja i zmiany w zleceniu
(1) Usługodawca zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia w sposób profesjonalny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz z uwzględnieniem odpowiedniej terminologii specjalistycznej.
(2) Zmiany lub uzupełnienia złożonego zamówienia wymagają pisemnej zgody usługodawcy. Dotyczy to również zmian terminu dostawy i specyfikacji zamówienia.

5 Ceny, warunki płatności i zwłoka
(1) Ceny usług tłumaczeniowych są uzgadniane indywidualnie i zależą od złożoności, zakresu i pilności zlecenia.
(2) Faktury dostawcy są płatne bez potrąceń w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku zwłoki w płatności należne są odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.
(3) Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania odpowiedniej zaliczki za obszerne tłumaczenia.

6 Terminy dostawy i zwłoka
(1) Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania uzgodnionych terminów dostaw. Terminy muszą być określone w formie pisemnej lub tekstowej.
(2) W przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń lub zdarzeń pozostających poza kontrolą Dostawcy (np. siła wyższa), termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Dostawca Usług niezwłocznie poinformuje Klienta o takich opóźnieniach.

7 Odpowiedzialność i gwarancja
(1) Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnie. W przypadku lekkiego zaniedbania dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za naruszenie istotnych zobowiązań umownych.
(2) Reklamacje z tytułu oczywistych wad tłumaczenia muszą wpłynąć do usługodawcy w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty dostawy. W przypadku uzasadnionych wad klient ma prawo do ich usunięcia.
(3) Jeśli korekta nie powiedzie się, klient może, według własnego uznania, zażądać obniżenia wynagrodzenia (obniżenie) lub anulowania umowy (odstąpienie).

8 Prawa autorskie, prawa użytkowania i poufność
(1) Klient zachowuje wszelkie prawa autorskie do oryginalnych tekstów. Klient udziela usługodawcy prawa do korzystania z tekstów w celu wykonania tłumaczenia.
(2) Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji i dokumentów przekazanych przez klienta w ramach zlecenia tłumaczenia.
(3) Usługodawca nie może wykorzystywać przetłumaczonych treści do własnych celów ani przekazywać ich osobom trzecim, chyba że klient wyraźnie wyrazi na to zgodę.

9 Anulowanie i odstąpienie od umowy
(1) Klient ma prawo do anulowania zamówienia przed rozpoczęciem prac tłumaczeniowych. W przypadku anulowania zlecenia po rozpoczęciu prac należy uiścić opłatę za anulowanie, której wysokość zależy od ilości już wykonanych prac.
(2) W przypadku anulowania zlecenia przez dostawcę z powodu nieprzewidzianych zdarzeń lub działania siły wyższej, klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.

10. ochrona danych
(1) Dostawca zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich danych osobowych klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności RODO.
(2) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia tłumaczenia oraz do celów fakturowania.

11 Postanowienia końcowe, właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe
(1) Zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH wymagają formy pisemnej. Ustne umowy dodatkowe nie są ważne.
(2) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
(3) Miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba dostawcy. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec